nhanhauclinic.com.vn nhanhauclinic.com.vn - Phòng khám ?a khoa Qu?c t? Nhan H?u - Nhan H?u ClinicNhan H?u Clinic

nhanhauclinic.com.vnWebsite Profile

Title: Phòng khám ?a khoa Qu?c t? Nhan H?u - Nhan H?u ClinicNhan H?u Clinic
Keywords:
Description:Nhan H?u là Phòng khám ?a khoa Qu?c t? uy tín t?i H? Chí Minh. V?i ph??ng cham Nhan H?u là y ??c, l?y m?c tiêu ?em l?i s?c kh?e cho nhan dan là nhi?m v?...
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

nhanhauclinic.com.vn Information

Website / Domain:nhanhauclinic.com.vn
Website IP Address:112.213.89.82
Domain DNS Server:vdc-hn01.vnn.vn,hcm-server1.vnn.vn

nhanhauclinic.com.vn ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nhanhauclinic.com.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

nhanhauclinic.com.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Cookie,User-Agent,Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control max-age=3600
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Wed, 19 Sep 2018 16:25:49 GMT

nhanhauclinic.com.vn WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

nhanhauclinic.com.vn Similar Website

Domain WebSite Title
nhunghuouviet.com Nhung h??u - Th?t h??u - Qu? óc chó - H?t h?nh nhan
ykhoahuunghi.com Trang ch? - Phòng khám ?a khoa H?u Ngh?
hangcaocap.asia Nhan Sam Hàn Qu?c, ??ng Trùng H? Th?o, d?u nh?p kh?u
phongkhamhuunhan.com Trung tam Ph?c h?i ch?c n?ng, Phòng t?p V?t ly tr? li?u Tphcm - PHCN H?u Nhan
liquito.xyz Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
exhiboa.xyz Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
goldcap.xyz Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
imitekan.xyz Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
badinna.xyz Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
tootheo.xyz Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
sieuthiyensao.com.vn Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
coolpurchasinghobbies.xyz Nhan sam Hàn Qu?c nh?p kh?u - Y?n t? Khánh Hòa - C?a hàng nhan sam chính h?ng
kht.com.vn PHòNG NGHIêN C?U KHOA H?C TR?
nhanthuyfood.com Nhan Thùy Food, th?c ph?m t? nhiên, h?u c? cao c?p
baohoahaudoanhnhan.vn Báo Hoa H?u Doanh Nhan Vi?t Nam - baohoahaudoanhnhan.vn
suckhoenamkhoa.com Phòng khám ?a khoa qu?c t? H? Chí Minh 221 NTMK Qu?n 1
benhvientaimuihonghcm.com Phòng Khám ?a Khoa HOàN C?U, 80-82 Chau V?n Liêm, Q5, TpHCM. chuyên khoa tai m?i h?ng PKDK Hoàn C?u
cuuthe.org H?i ?n Nhan Dòng Chúa C?u Th? T?i Vietnam - ? Hoa K?

nhanhauclinic.com.vn Alexa Rank History Chart

nhanhauclinic.com.vn aleax

nhanhauclinic.com.vn Html To Plain Text

Phòng khám ?a khoa Qu?c t? Nhan H?u - Nhan H?u ClinicNhan H?u Clinic 0905 038 588 - (028) 626 43 040 - (028) 626 42 960 clinicnhanhau@gmail.com 522-524 Nguy?n Chí Thanh, P.7, Q.10. TP.HCM Trang ch? Gi?i thi?u Khám t?ng quát D?ch v? N?i soi ch?n ?oán và ?i?u tr? Khám s?c kh?e ??nh k? doanh nghi?p Khám s?c kh?e có y?u t? n??c ngoài Xét nghi?m ch?n ?oán Khám Tai – M?i – H?ng Tiêm ng?a vacxin Y h?c c? truy?n Khám s?n ph? khoa Bác s? gia ?ình Ph?u thu?t t?o hình th?m m? B?ng giá B?ng giá khám s?c kh?e doanh nghi?p B?ng giá khám t?ng quát B?NG GIá T?M SOáT UNG TH? Ki?n th?c y khoa Tuy?n d?ng Liên h? Trang ch? D?ch v? n?i b?t N?i soi ch?n ?oán và ?i?u tr? Khám s?c kh?e ??nh k? c?ng ty, doanh nghi?p Xét nghi?m, ch?n ?oán KHáM TAI - M?I - H?NG tiêm ng?a vacxin khám t?ng quát Y h?c c? truy?n KHáM S?N PH? KHOA Tin y khoa Tháng Tám 4, 2017 Có nên ch? tri?u ch?ng m?i khám s?c kh?e t?ng quát? Khi ?? c?p ??n vi?c khám s?c kh?e t?ng quát thì m?i ng??i ph?n ?ng nhi?u cách khác nhau: ng??i thì lo l?ng thái quá khám […] Hung Tháng Tám 4, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng Tám 3, 2017 Hi?u ?úng t?m quan tr?ng c?a khám s?c kh?e t?ng quát H?y xem khám s?c kh?e t?ng quát nh? m?t thói quen ch?m sóc s?c kh?e h?ng ngày Nhi?m v? c?a khám s?c kh?e t?ng quát kh?ng […] Hung Tháng Tám 3, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng Tám 1, 2017 Nh?ng ai nên tham gia gói khám t?ng quát VIP? Ung th? lu?n là m?i nguy h?i và lo l?ng c?a con ng??i ? m?i th?i ??i. Tuy nhiên n?u ???c phát hi?n s?m nh? khám […] Hung Tháng Tám 1, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tin t?c Tháng B?y 28, 2017 Khám s?c kh?e ??nh k? doanh nghi?p trên 500 nhan viên S?c kh?e c?a ng??i lao ??ng là m?t trong nh?ng y?u t? quy?t ??nh ??n ch?t l??ng, n?ng su?t làm vi?c và hi?u qu?, thành c?ng […] Hung Tháng B?y 28, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng B?y 27, 2017 Nh?ng gói khám t?ng quát và chuyên khoa t?i Nhan H?u Tài s?n ??u tiên và quy nh?t c?a m?i ng??i t? khi còn là bào thai chính là s?c kh?e. ?ó là n?i duy nh?t b?n […] Hung Tháng B?y 27, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng T? 1, 2017 Gi?m 30% gói khám t?ng quát khi ??ng ky online trên website S?c kh?e lu?n là món quà v? giá ??i v?i m?i ng??i chúng ta, vì th? kh?ng ph?i t? nhiên mà các chuyên gia y t? […] Hung Tháng T? 1, 2017 1 Do you like it?0 ??c thêm H? s? b?nh án H? s? b?nh án ??ng nh?p T? v?n (028) 626 43 040 ??t l?ch h?n Th?i gian ??t l?ch h?n 6h00 - 20h00 Video Video Cung c?p d?ch v?: - Khám s?c kh?e t?ng quát - Xét nghi?m - Khám s?c kh?e ??nh k? cho C?ng Ty, Doanh Nghi?p Hình ?nh nhan h?u clinic Hình ?nh nhan h?u clinic Ho?t ??ng t?n tam, ni?m n? c?a ??i ng?, d?ch v? khi ??n t?i phòng khám ?a khoa Nhan H?u. Khách hàng nói v? Nhan H?u Clinic Mr.Tu?n Giám ??c c?ng ty thi?t k? web TAKA Phòng khám t?n tam và uy tín, mình r?t thích ch?t l??ng d?ch v? c?ng nh? thái ?? chu ?áo, an c?n c?a các nhan viên ? ?ay! Mr.??nh Giám ??c c?ng ty TNHH th??ng m?i và d?ch v? KIM KHáNH Phòng khám r?t uy tín và t?n tình v?i khách hàng, hy v?ng phòng khám lu?n duy trì ???c tinh th?n nh? th? này ?. A Tuan Ca s? - Nh?c s? C?m ?n Nhan H?u, d?ch v? ? ?ay t?t, c? s? v?t ch?t trang thi?t b? hi?n ??i. R?t yên tam khi khám ch?a b?nh t?i phòng khám. Hu?nh Th? Tho?i Giám ??c c?ng ty SITEK Bác s? chuyên m?n cao và r?t t?n tình, nhan viên thì chu ?áo, d? ch?u. ?i khám t?i ?ay mình c?m th?y r?t yên tam và hài lòng. Nguy?n Th? L? Chi Giám ??c c?ng ty qu?ng cáo VI?T KHOA Phòng khám làm ?n r?t ?àng hoàng, uy tín nhé, nhan viên than thi?n và d? m?n, mình h?i gì c?ng c??i t??i và tr? l?i ??y ??! Doanh nghi?p nói v? Nhan H?u Clinic Tháng Tám 16, 2017 C?NG TY SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C Chúng t?i ch?n PHòNG KHáM ?A KHOA QU?C T? NH?N H?U ch? là s? tình c?, tuy nhiên các b?n ?? làm chúng t?i v? cùng […] Nhan H?u Tháng Tám 16, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng Tám 11, 2017 CH? L?N TOURIST Là m?t ??n v? làm v? l?nh v?c du l?ch và khách hàng, chúng t?i hi?u r?ng vi?c t?n tam và ch?m sóc khách hàng c?a […] Nhan H?u Tháng Tám 11, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng Tám 10, 2017 C?NG TY DACHAN Ch?n ??i tác là phòng khám ?a khoa qu?c t? nhan h?u giúp chúng t?i an tam h?n v? k?t qu? khám ch?a b?nh c?a nhan […] Nhan H?u Tháng Tám 10, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng Tám 10, 2017 C?NG TY ANT ?? s? d?ng nhi?u d?ch v? khám ch?a b?nh t? các phòng khám trên ??a bàn TP.HCM, nh?ng Phòng khám ?a khoa qu?c t? nhan h?u […] Nhan H?u Tháng Tám 10, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng Tám 10, 2017 C?NG TY L?M VI?T Chúng t?i c?m ?n PHòNG KHáM ?A KHOA QU?C T? NH?N H?U ?? làm vi?c r?t t?n tình và tam huy?t ?? mang l?i d?ch v? […] Nhan H?u Tháng Tám 10, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng N?m 9, 2017 C?ng ty Thu?n Vi?t Phòng khám ph?c v? r?t t?t và uy tín, nhan viên than thi?n và d? m?n, bác s? t? v?n và khám r?t t?n tình. Nhan H?u Tháng N?m 9, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng T? 28, 2017 T?ng c?ng ty du l?ch Saigontourist Phòng khám làm ?n r?t ?àng hoàng, uy tín nhé, nhan viên than thi?n và d? m?n, chúng t?i h?i gì c?ng c??i t??i và tr? l?i ??y ??! taka Tháng T? 28, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng T? 28, 2017 C?ng ty c? ph?n d?ch v? Ch? L?n 1 C?m ?n Nhan H?u, d?ch v? ? ?ay t?t, c? s? v?t ch?t trang thi?t b? hi?n ??i. R?t yên tam khi khám ch?a b?nh t?i phòng khám. taka Tháng T? 28, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng T? 28, 2017 B?o hi?m Manulife Phòng khám làm ?n r?t ?àng hoàng, uy tín nhé, nhan viên than thi?n và d? m?n, chúng t?i h?i gì c?ng c??i t??i và tr? l?i ??y ??! taka Tháng T? 28, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm Tháng T? 27, 2017 Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên C?m ?n Nhan H?u, d?ch v? ? ?ay t?t, c? s? v?t ch?t trang thi?t b? hi?n ??i. R?t yên tam khi khám ch?a b?nh t?i phòng khám. taka Tháng T? 27, 2017 0 Do you like it?0 ??c thêm GI?I THI?U PHòNG KHáM ?A KHOA NH?N H?U ??a ch?: 522-524 Nguy?n Chí Thanh, Ph??ng 7, Qu?n 10, TP.H? Chí Minh, Vi?t Nam ?i?n tho?i: (028) 626 42 960 - (028) 626 43 040 Email: clinicnhanhau@gmail.com LIêN K?T Quy ch? c?ng ty Chính sách b?o m?t th?ng tin H? tr? khách hàng khi?u n?i Quy ch? c?ng ty Chính sách b?o m?t th?ng tin H? tr? khách hàng khi?u n?i NHI?M V? Khách hàng là th??ng ?? là ph??ng cham ph?c v? khách hàng h?t mình, s? tín nhi?m và hi?u qu? Khám s?c kh?e t?ng quát Ki?m tra s?c kh?e ??nh kì Tiêm ng?a TH?NG TIN Khách hàng là th??ng ?? là ph??ng cham ph?c v? khách hàng h?t mình, s? tín nhi?m và hi?u qu? Ki?n th?c y khoa D?ch v? phòng khám Chính sách khách hàng ? 2017 Nhan H?u Clinic. All Rights Reserved. Web designed by TAKA

nhanhauclinic.com.vn Whois

Domain Name: NHANHAUCLINIC.COM.VN


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en